•  معاون اداری و مالی     53240018
  •  معاون دانشجویی        53240001
  •  معاون آموزشی         53240006
  • معاون پژوهش و فناوری    53240005  
  •  حراست                  53240003
  •  دفتر فرهنگ اسلامی                 53240506
  • کارپردازی 53240007     

  •   مرکزمخابرات          5 - 53225001

  •  دورنگار     53222129 
  •