پرستاری نیمسال دوم 97-96

کارگاه مهارتهاي زندگي(Life style)

آشنايي با مخاطرات شغلي

آمار حياتي مقدماتي

آمارحياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري

اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماريهاي شايع در ايران

اصول مديريت خدمات پرستاري

اصول مديريت خدمات پرستاري

اصول ومهارتهاي پرستاري

انگل شناسي

بررسي وضعيت سلامت

بيوشيمي

پرستاري اورژانس در بحران ها وحوادث غير مترقبه

پرستاري بزرگسالان /سالمندان(2)

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان(3)

پرستاري بهداشت روان

پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي(3)

پرستاري بيماريهاي روان

پرستاري بيماريهاي کودکان

پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاري سلامت فرد و خانواده

پرستاري کودكان (2)

تحقيق در پرستاري

تشريح تئوری

تشریح عملی

جايگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

روانشناسي فردي و اجتماعي

ژنتيک و ايمنولوژي

فناوري اطلاعات در پرستاري

فیزیولوژی

كار آموزي در عرصه پرستاري دربحران فوريت هاوحوادث

كار آموزي در عرصه پرستاري كودكان(1)

كار آموزي در عرصه پرستاري كودكان(2)

كار آموزي در عرصه پرستاري ويژه

كار آموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري

كار آموزي در عرصه پرستاري بهداشت مادران ونوزادان

كارآموزي بهداشت مادرونوزاد

كارآموزي پرستاري كودكان

كارآموزي داخلي جراحي (3)

كاراموزي پرستاري بهداشت روان

كاراموزي پرستاري داخلي جراحي(4)

مراقبتهاي پرستاري در منزل

مراقبتهاي جامع در پرستاري در بخشهاي ويژه

ميکروب شناسي

میکروب شناسی عملی

نقش پرستاران در پدافند غيرعامل

کارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري

کارآموزي پرستاري بزرگسالان/ سالمندان 2

کارآموزي پرستاري بهداشت روان و پرستاري بيماريهاي روان

کارآموزي پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

کارآموزي پرستاري درمشکلات شايع ايران

کارآموزي پرستاري سلامت جامعه /فردو خانواده /محيط

کارآموزي پرستاري مراقبتهاي ويژه

کارآموزي پرستاري کودک سالم و پرستاري بيماريهاي کودکان

کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان/سالمندان(3-1)و پرستاري در منزل