پرستاری نیمسال دوم 96-95

اصول مديريت خدمات پرستاری

اصول ومهارت های پرستاری نظری

اصول ومهارت های پرستاری عملی

 

انگل شناسی نظری

انگل شناسی عملی

بيوشيمی نظری

بیوشیمی عملی

پرستاری اورژانس در بحران ها وحوادث غير مترقبه

پرستاری بزرگسالان /سالمندان 2

پرستاری بيماريهای روان

پرستاری بيماريهای کودکان

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

تغذيه وتغذيه درمانی

فرايند آموزش بيمار

مراقبتهای پرستاری در منزل

مراقبتهای جامع در پرستاری در بخشهای ويژه

مراقبتهای جامع در پرستاری در بخشهای ویژه

مفاهيم پايه پرستاری

ميکروب شناسی نظری

ميکروب شناسی عملی

 

كار آموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 3

كار آموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه

كار آموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 1

كار آموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 2

كار آموزی در عرصه پرستاری داخلی جراحی 4

كار آموزی در عرصه پرستاری دربحران فوریت هاوحوادث

كار آموزی در عرصه پرستاری كودكان 1

كار آموزی در عرصه پرستاری كودكان 2

كار آموزی در عرصه پرستاری ویژه

كار آموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

كار آموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان

كار آموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادران ونوزادان

کارآموزی اصول ومهارت های پرستاری

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 2

کارآموزی پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماریهای روان

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر ونوزاد

کارآموزی پرستاری درمشکلات شایع ایران

کارآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه

کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان