مامایی نیمسال دوم 96-95

آمار حیاتی

اختلالات عملکرد جنسی

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)

اصول روانپزشکي درمامايي

اصول مديريت وکاربرد آن در مامايي

ايمني شناسي نظری

ایمنی شناسی عملی

بیوشیمی نظری

بیوشمی عملی

بارداري زايمان2- زايمان طبيعي ايمن وفيزيولوژيک وروشهاي کاهش دردزايمان

بارداري زايمان2- زايمان طبيعي ايمن وفيزيولوژيک وروشهاي کاهش دردزايمان

بارداري و زايمان 4- بيماريهاي داخلي وجراحي در بارداري و زايمان

بهداشت مادر وکودک وباروري(بهداشت 4)

بهداشت مادر وکودک وباروري(بهداشت 4)

بيماريهاي کودکان

تشريح 2(تئوری )

تشریح 2 (عملی )

جنين شناسي

داروشناسي2

راديولوژي ، سونولوژي و الکترولوژي در مامايي و زنان

روان شناسي عمومي, روان شناسي زن وخانواده

ژنتيک

فيزيولوژي وبيماريهاي داخلي 1

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي جراحي

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي جراحي

فیزیولوژی نظری2

فیزیولوژی عملی2

مديريت وارتقاء کيفيت در بهداشت مادر وکودک و باروري (بهداشت 5)

کارآموزي بارداري طبيعي

کارآموزي بهداشت باروري مادر کودک وتنظيم خانواده

کارآموزي بيماريهاي زنان

کارآموزي بيماريهاي کودکان

کارآموزي پزشکي قانوني درمامايي

کاراموزي زايمان طبيعي

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

کاراموزي بيماريهاي داخلي و جراحي

کارآموزي نشانه شناسي ومعاينات فيزيکي

کارآموزي نوزادان

کاراموزي اصول وفنون پرستاري ومامايي وروش کاردراتاق عمل وزايمان

کارآموزي در عرصه راديولوژي وسونولوژي و الکترولوژي در مامائي و زنان

کارآموزي در عرصه مديريت و کاربرد آن در مامائي

کارآموزي در عرصه نوزادان نيازمندمراقبتهاي ويژه

کارآموزي درعرصه بيماريهاي زنان و ناباروري

کارآموزي درعرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي1

کارآموزي درعرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي2

کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي وغير طبيعي

کارآموزي در عرصه بهداشت باروري مادر کودک وتنظيم خانواده

کارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي در بارداري