مامایی نیمسال اول 96-95

ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره
بیوشیمی تئوری
بیوشیمی عملی
بارداری و زایمان 1
بارداری و زایمان 3
بارداری و زایمان 4
فیزیولوژی 1
اصول مدیریت
اصول و فنون پرستاری و مامایی روش کار در اتاق عمل
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل
میکروب شناسی نظری
میکروب شناسی عملی
انگل شناسی و قارچ شناسی
اختلالات عملکرد جنسی
آسیب شناسی عمومی و اختصاصی
اصول تغذیه مادر و کودک
داروشناسی عمومی 1
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها ( بهداشت 2 )
زبان تخصصی
بارداری و زایمان 1 ( بارداری طبیعی )
تشریح تئوری 1
تشریح عملی 1
سلول و بافت تئوری
سلول و بافت عملی
نوزادان
کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
بیماریهای زنان و ناباروری
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3
تاریخ ، اخلاق ، قوانین و حقوق در مامایی
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
جنین شناسی
کارآموزی بیماریهای زنان
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی زایمان طبیعی
بی حسی و بی هوشی و احیا در مامایی
بهداشت مادر و کودک
رادیولوژی ،سونوگرافی و الکترولوژی
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی
نشانه شناسی و معاینات فیزیکی