مامایی نیمسال اول 97-96

آسيب شناسي عمومي واختصاصي

ارتباطات,آموزش بهداشت و مشاوره بهداشت مادر و کودک و باروري (بهداشت 3)

اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماريها (بهداشت 2)

اصول تغذيه مادر و کودک

اصول و فنون پرستاري و مامايي وروش کار در اتاق زايمان

اصول و فنون پرستاري و مامايي وروش کار در اتاق زايمان

انگل شناسي و قارچ شناسي

بارداري وزايمان 1- بارداري طبيعي

بارداري وزايمان 1- بارداري طبيعي

بارداري وزايمان 3-بارداري وزايمان غير طبيعي

بيحسي و بيهوشي واحياء در مامايي

بيماريهاي زنان وناباروري

بيوشيمي

تاريخ اخلاق قوانين وحقوق درمامايي

تشريح تئوری 1

تشريح عملی 1

حقوق و پزشکي قانوني در مامايي

زبان انگليسي تخصصي

سلول و بافت شناسي تئوری

سلول و بافت شناسي عملی

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي (3)

فيزيوپاتولوژي وبيماريهاي داخلي 2

فيزيولوژي 1

ميکروب شناسي عملي

ميکروب شناسي نظري

نوزادان

کارآموزي بارداري طبيعي

کارآموزي بهداشت باروري مادر کودک وتنظيم خانواده

کارآموزي بيماريهاي زنان

کارآموزي بيماريهاي کودکان

کارآموزي پزشکي قانوني درمامايي

کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي وغير طبيعي

کارآموزي در عرصه بهداشت باروري مادر کودک وتنظيم خانواده

کارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي در بارداري

کارآموزي در عرصه راديولوژي وسونولوژي و الکترولوژي در مامائي و زنان

کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي 1

کارآموزي در عرصه مديريت و کاربرد آن در مامائي

کارآموزي در عرصه نوزادان نيازمندمراقبتهاي ويژه

کارآموزي درعرصه بيماريهاي زنان و ناباروري

کارآموزي درعرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي 2

کارآموزي زايمان طبيعي وغير طبيعي

کارآموزي نشانه شناسي ومعاينات فيزيکي

کارآموزي نوزادان

کاراموزي اصول وفنون پرستاري ومامايي وروش کاردراتاق عمل وزايمان

کاراموزي بيماريهاي داخلي و جراحي

کاراموزي زايمان طبيعي