ماماییفیزیولوژی2
تشریح 2
اصول خدمات بهداشت جامعه / بهداشت 1
روانشناسی زن و خانواده
ژنتیک
جنین شناسی
ایمنی شناسی
ایمنی شناسی عملی
فیزیولوژی و بیماریهای داخلی 1
اصول روانپزشکی در مامایی
زبان تخصصی
بارداری و زایمان 2 / زایمان طبیعی ایمن
بیماریهای کودکان
داروشناسی 2
آمار حیاتی
بارداری و زایمان 3 / بارداری و زایمان غیرطبیعی
بیحسی و بیهوشی و احیاء در مامایی
بیماریهای زنان و ناباروری
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
تاریخ اخلاق قوانین و حقوق در مامایی
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی1
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی2
فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی 3
مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت باروری
اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
رادیولوژی ، سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان
اختلالات عملکرد جنسی
بارداری و زایمان 4 / بیماریهای داخلی و جراحی
بهداشت مادر و کودک و باروری / بهداشت 4
ارتباطات ، آموزش بهداشت و مشاوره
بیوشیمی
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی