مامایی نیمسال دوم 97-96

آمار حیاتی

اختلال عملکرد جنسی

اصول خدمات بهداشت جامعه ( بهداشت 1)

اصول روانپزشکی در مامایی

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی عملی

بارداری و زایمان 2 - زایمان طبیعی ایمن و فیزیولوژیک و روش های کاهش درد در بارداری و زایمان

بارداری و زایمان 4 – بیماری های داخلی و جراحی در ابارداری و زایمان

بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 4)

بیماری های کودکان

تشریح 2

جنین شناسی

رادیولوژی ، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

روانشناسی عمومی ، روانشناسی زن و خانواده

ژنتیک

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

فیزیولوژی 2

فیزیولوژی و بیماری های داخلی 1

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت5)

کارآموزي بارداري طبيعي

کارآموزي بهداشت باروري مادر کودک وتنظيم خانواده

کارآموزي بيماريهاي زنان

کارآموزي بيماريهاي کودکان

کارآموزي پزشکي قانوني درمامايي

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری مادرکودک و تنظیم خانواده

کاآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری

کارآموزی در عرصه رادیولوژی ، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان